vek circle green vek logo bw inverted 1 vek logo inverted green 1 vek logo color final blk 1 vek logo inverted green 1 vek logo bw inverted 1 vek logo inverted green 1 vek logo color final blk 1 vek circle green

09 June 2010

Presentations

9 Јуни 2010

Фотографии од ПП презентацијата се прикажани подолу. На презентацијата присуствуваа претставници од локалните институции, вклучувајќи ги локалната самоуправа, ЈКП, катастарското одделение, НВОа, независни локални ПЕТ собирачи и др., истата се одржа во рамките на ЗГ „Регионален Центар за Одржлив Развој“ Кратово. Додека, членовите на ВЕК ја одржаа презентацијата во рамките на ОУ Кочо Рацин-Кратово.

НА АНГЛИСКИ:
Here are photographs from our presentations of the project. The RCSD-Kratovo did the presentation for the Municipality of Kratovo and citizens. Students from VEK presented to the Green Club at Koco Racin Elementary School.

Акција За Чистење - Cleaning Action

По одржаната рпезентација, членовите на ВЕК заедно со членовите на Зелениот Клуб од ОУ Кочо Рацин, спроведоа акција за чистење. во Паркот Карши Бавча, една од дивите депонии кои беа споменати во Извештајот. Во акцијата зедоа учество вкупно 26 волонтери и беа соберени 4 отпадни кеси со ѓубре и 4 кеси со пластика. Тука можете да ги погледнете фотографиите од акцијата.

НА АНГЛИСКИ:

After the student presentations, VEK and the Green Club had a cleaning action together at Karshi Bavcha, one of the 7 illegal dumpsites found in the study. There were 26 participants and we collected 4 bags of garbage and 4 bags of plastic. Here are photographs from that cleaning action.

31 May 2010

How illegal dumping affects you Part 1

31 мај 2010

Тука се прикачени ПП презентациите од финалниот извештај, од проектот „Собирање на факти, информирање на граѓани“, финансиски поддржан од УНДП проектот “Sustainable Mining Clean Up and Pollution Management in Bucim and Lojane Mines.” Можете да ги проследите на македонски и на англиски јазик.

НА АНГЛИСКИ:

Here are the PowerPoint presentations of our final report from our project “Get the Facts, Inform the Citizens” from UNDP’s “Sustainable Mining Clean Up and Pollution Management in Bucim and Lojane Mines.” They are available in both English and Macedonian languages.

How illegal dumping affects you Part 2

28 May 2010

Report for Institutions Part 1

28 мај 2010

Ова е финалниот извештај од истражувањето кој е наменет за институциите, а е составен дел од проектот „Собирање на факти, информирање на граѓани“, финансиски поддржан од УНДП проектот “Sustainable Mining Clean Up and Pollution Management in Bucim and Lojane Mines.” Истиот ќе можете да го проследите на македонски и на англиски јазик.

НА АНГЛИСКИ:

Here are the final reports for the institutions from our project “Get the Facts, Inform the Citizens” from UNDP’s “Sustainable Mining Clean Up and Pollution Management in Bucim and Lojane Mines.” They are available in both English and Macedonian languages.

Report for Institutions Part 2

27 May 2010

Акција - Action

27 мај 2010
Закачивме нови контенери за ѓубре низ Кратово.

НА АНГЛИСКИ:
We hung up the new garbage cans around Kratovo.